Zápis do ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek  18. 4. 2024 od 7:30 do 16:30.

Zápis se týká dětí, které jsou narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, a to i v případě, pokud budou žádat o odklad školní docházky, a zároveň dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.

Tento zápis je zároveň určen dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Desatero pro rodiče

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do školy_manuál MŠMT

Podání žádosti

Pro zápis k základní školní docházce bude využit systém elektronické registrace k zápisu.

Ve dnech od 13. 3. 2024 do 17. 4. 2024 bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém: Žádost_zápis_1. ročník, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 18. 4. 2024.

V rámci elektronického přihlášení dojde zároveň k registraci, kdy bude vygenerováno registrační číslo pro zveřejnění přijatých žáků. Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přijetí žáka, kritéria přijetí k základnímu vzdělání jsou zveřejněna na úřední desce a webu školy: zde.

Dokumenty potřebné k zápisu k povinné školní docházce či k odkladu školní docházky:

Kromě žádosti a zápisního listu je nutné předložit:

– rodný list zapisovaného dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno nejpozději 22. 4. 2024 zveřejněním seznamu s registračními čísly na úřední desce školy a na internetových stránkách školy. 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Mgr. Lucie Lukačková
ředitelka školy

Přidáno 3. 2. 2023, autor: J4W Admin