Školní družina

Naše školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. Je určena všem žákům naší školy. 

Provozní doba školní družiny

 • Ranní provoz: 6:40 - 7:40
 • Odpolední provoz: 11:40 - 15:40

V letošním školním roce navštěvuje školní družinu celkem 49 dětí. Děti jsou zařazeny do dvou oddělení.

 • 1. oddělení: 1. - 2. ročník
 • 2. oddělení: 3. - 5. ročník 

Paní vychovatelky

 • 1. oddělení: Iveta Woclawková
 • 2. oddělení: lic. Vanda Bíliková

Informace o ŠD pro rodiče

1. Provoz ŠD

 • Ranní provoz: denně 6:40 - 7:40
 • Odpolední provoz: denně 11:40 – 15:40

Platba za pobyt v ŠD je 100 Kč měsíčně (pravidelná denní docházka - docházka do školní družiny nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsících), 70 Kč měsíčně (pravidelná docházka - docházka do školní družiny nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsících, která není pravidelnou denní docházkou).    

Bude se platit v těchto termínech:

 • 1. do 15.  9.  2023 - 100 / 70 Kč za září
 • 2. do 15. 10. 2023 - 300 / 210 Kč za říjen, listopad, prosinec
 • 3. do 15.  1. 2024 - 300 / 210 Kč za leden, únor, březen
 • 4. do 15.  4. 2024 - 300 / 210 Kč za duben, květen, červen

Částku uhraďte převodem na účet 2701814495/2010 (do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

2. Žák odchází ze ŠD v hodinu uvedenou na zápisním lístku. Chce-li být dítě uvolněno ze ŠD, musí donést omluvenku, na které bude datum, jméno žáka, hodina uvolnění a podpis rodiče. Bez řádné omluvenky nebude dítě z družiny uvolněno!

3. Ze ŠD se žák nesmí svévolně vzdalovat, dbá pokynů vychovatelky, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dítěte.

4. Ve ŠD se žák chová jako ve společné místnosti. Dbá na své i společné věci. Hry, hračky a školní majetek udržuje v naprostém pořádku, šetří a neničí je.    

Ve školní družině bude zajištěn pitný režim.

Žáci 2. - 5. ročníku mohou v ŠD vypracovávat písemné domácí úkoly pouze na žádost rodičů a to v době od 15,00 – 15,30 hodin. V této době je zajištěn prostor, klid a kontrola domácího úkolu.

Kroužky začnou od října 2023. Přesnou dobu kroužků upřesníme během září. 

Zápisní lístek do ŠD řádně vyplněný z obou stran urychleně odevzdejte vychovatelkám.