Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovnou poradkyní, která zároveň koordinuje jeho činnost, školní metodičkou prevence a od 1. 3. 2023 školním speciálním pedagogem ( v rámci projektu OP JAK, sdílený ŠSP).

Výchovná poradkyně je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školskými poradenskými zařízeními. Škola spolupracuje s PPP v Třinci a s SPC v Ostravě. Výchovná poradkyně se pravidelně účastní metodických setkání pořádaných PPP. Na poradenských službách školy se významně podílejí třídní učitelé.

Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Lukačková

Školní metodička prevence: mgr Libuše Vavřačová

Školní speciální pedagog:  Mgr. Petra Marszalková

Konzultační hodiny VP pro rodiče: čtvrtek 14:00 - 16:00

Konzultační hodiny VP pro žáky: čtvrtek 13:00 - 14:00

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga: středa 7:30 - 8:00

Konzultace lze dohodnout v jiném termínu telefonicky na čísle 792 361 030.


Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže  (dokumenty MŠMT)

1_Návykové látky

2_Rizikové chování v dopravě

3_Poruchy příjmu potravy

4_Alkohol

5_Syndrom CAN

6_Školní šikana

7_Kyberšikana

8_Homofobie

9_Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

10_Vandalismus

11_Záškoláctví

12_Krádeže

13_Tabák

14_Krizové situace spojené s násilím

15_Netolismus

16_Sebepoškozování

17_Nová náboženská hnutí

18_Rizikové sexuální chování

19_Příslušnost k subkulturám

20_Domácí násilí

21_Hazardní hraní

22_Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací_PAS_ve školách

23_Psychická krize. Duševní onemocnění.

24_Sebevražedné chování


Jak na duševní zdraví dětí doma i ve škole


Podpůrná síť pro děti s depresemi:

Plakát síť pro děti s depresemi

Anorexie a bulimie

Plakát anorexie a bulimie

Desatero pri rodiče dětí s ADHD

Plakát desatero pro rodiče dětí s ADHD

Bezplatná právní pomoc - poradna pro rodiče zde


Naše škola spolupracuje s Centrem pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě. V rámci spolupráce realizujeme u nás na škole každoročně program školské primární prevence ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA.

Program školské prevence - Škola osobního života (pro žáky 5. ročníku)

Plakát škola osobního života

 

Přidáno 3. 2. 2023, autor: J4W Admin