Mateřská škola

 

"Tam, kde sluníčko vstává, je nám spolu dobře!"

Ručně malovaný obrázek sluníčka

My jsme školka zdravá, veselá a hravá.
Pohodu my máme rádi,
všichni jsme tu kamarádi!

Milí rodiče a děti,

vítejte v naší MŠ. Věříme, že jste strávili hezké a pohodové dny volna a děti se už do školičky těší. 

I letos nás čeká spousta aktivit, her, poznávání a legrace. Doufáme, že se nám podaří zaujmout Vás pestrou nabídkou činností a naplnit Vaše očekávání při společném výchovném působení na naše děti. 

Vzdělávání dětí v MŠ se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem, který je inspirován polohou mateřské školy v nejvýchodnější obci ČR: 

“Tam, kde sluníčko vstává, je nám spolu dobře.”

Základní filozofie naší mateřské školy:

Vychovávat děti zdravé, veselé, všestranně rozvinuté, vzdělané a spokojené tak, aby s každým novým dne byla naplňována myšlenka uvedená v názvu našeho ŠVP. 

Tématem letošního třídního plánu je rozvoj enviromentálního cítění, pohybových dovedností, a hlavně se budeme věnovat prožitkovému učení všemi smysly.

Budeme co nejvíce děti vést k učení a poznávání venku s využitím okolní přírody a rozmanitého přírodního prostředí. Děti si tak procvičí poznávání a pojmenování vlastností přírodních materiálů, budou vedeny k badatelské činnosti během jejich prozkoumávání, naučí se zdolávat přírodní překážky a posilovat tak svou obratnost a překonávání obav z neznámého prostředí. Svou fantazii budou rozvíjet během práce s přírodninou.

Budeme je vést k úctě k přírodě a životu ve všech jeho formách - edukační hřiště, akvárium. Zpojíme se do spolupráce s mateřskou školou v Réunionu přes projekt eTwinning s názvem Příroda - naše učebnice.
  

Jeho název zní: “Kouzelný svět přírody.” 

O dalších plánech se více dozvíte na naší společné schůzce 7. 9. 2023 v 15.30 hodin, na kterou Vás srdečně zveme. 

O nás: 

Provozní doba MŠ: 6:30 - 16:00
Telefonní číslo MŠ: 792 362 663 

Pečovat o děti budou:  

vedoucí pracovnice mateřské školy:

 • Miroslava Szmeková

učitelky v 1. třídě MŠ: 

 • Miroslava Szmeková 
 • Jana Sikorová, DiS.

učitelky ve 2. třídě MŠ:

 • lic. Emilie Klusová
 • Bc. Denisa Bieleszová

asistentka pedagoga:

 • Mgr. Anna Wiszczorová

O čistotu a pořádek se bude starat školnice MŠ: p. Renáta Haratyková

O naše plná bříška se postarají:

vedoucí jídelny:

 • p. Suszková Lydie 

kuchařky:

 • p. Zogatová Bronislava 
 • p. Roženková Ingrid 
 • p. Suszková Alena 

Pomocná kuchařka:

 • p. Roženková Ivana  

Platby v MŠ: 

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ bude probíhat bezhotovostně na účet školy vždy k 15. dni v měsíci září, říjnu, lednu, dubnu, červenci (čtvrtletní platba kromě září, července nebo srpna). 

Úplatu za předškolní vzdělávání provádějte na účet s číslem: 2001814494/2010 – Fio banka
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno Vašeho dítěte.

Výše úplaty: 

 • děti pravidelně docházející 200 Kč/měsíc 
 • omluvená nepřítomnost dětí trvající celý měsíc – vrací se 100 Kč 
 • děti v povinném předškolním vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí

​Pitný režim 100 Kč na rok  

Stravné – platby převodem z účtu, pokud není dohodnuto jinak 

Bližší informace u vedoucí jídelny p. Suszkové Lydie. 

O výši příspěvku na SRPŠ Vás budeme informovat.

Letos je zapsáno 41 dětí, školka bude dvoutřídní. Kapacita MŠ je naplněna. 

Děti se budou scházet u Broučků (1. třída MŠ), v 7, 30 hodin se rozdělí do tříd podle věku – naši nejmenší Broučci zůstanou v herně MŠ, střední a předškolní dět -Včelky se přesunou do 1. patra (2. třída MŠ). Po rozdělení do tříd budou probíhat všechny činnosti v souladu s režimem dne. K dispozici je na nástěnkách obou tříd MŠ. 

Předškolní a starší děti se budou věnovat “náročnějším ”činnostem”– jazykové a logopedické prevenci, hudebně pohybové výchově, grafomotorice, angličtině a hře na flétnu, hravou formou se seznámí s prací na interaktivní tabuli a AP, hravou robotikou, dle zájmu rodičů se mohou účastnit plaveckého a lyžařského kurzu (pouze předškolní děti) a ještě mnoha jiných aktivit, které je připravují pro školu a na život. 

Nejmladší děti se budou věnovat aktivitám přiměřeným svému věku. Základem pro mladší děti bude zdokonalení se v sebeobsluze, hygieně, komunikaci, zpěvu, výtvarných, pohybových a dalších činnostech ve skupině i individuálně. Nebudou chybět pravidelné logopedické chvilky, dechová a prstová cvičení a dostatek příležitostí k rozvoji společných her. To hlavní bude umožnit nejmladším dětem čas adaptovat se na nové prostředí bez přítomnosti nejbližších a ve školičce se cítit bezpečně. 

Co budou Vaše děti do školky potřebovat: 

 • pohodlné oblečení ke hrám ve třídě, oblečení na vycházku (zahrádku), které případně mohou umazat 
 • hrníček na pitný režim – preferujeme porcelánový, přestože hrozí jeho rozbití. 
 • náhradní oblečení – punčochové kalhoty, tričko, spodní prádlo, bezpečné přezůvky, celodenní děti – pyžamo – (vše označené, podepsané) 
 • papírové kapesníky – 3 balíky  
 • toaletní papír – 4 roličky  
 • tekuté mýdlo nebo náhradní náplň 
 • zubní kartáček a pastu (kelímek obdrží v MŠ) 
 • malé děti „ mazlíčka“ na odpočívání pokud to sami uznáte za vhodné a dítěti pomůže (hlavně v období adaptace),  
 • ostatní hračky, prosíme, nechávejte doma 

Co nabízíme rodičům:  

 • možnost přijít se poradit, svěřit 
 • kvalifikovanou pomoc učitelek 
 • přátelský postoj zaměstnanců 
 • ochotu spolupracovat  
 • spolupodílet se na akcích školy  
 • možnost půjčení knih,… 

Nabízíme možnost individuálních konzultací.  

Děti potřebují jasný řád, pravidelnost k tomu, aby získaly pocit jistoty. Pravidla soužití jsou jedním za základních podmínek bezpečného a důvěryhodného prostředí v MŠ.  

Máte možnost se s nimi seznámit na nástěnkách v MŠ. Některá budeme vytvářet společně s dětmi. 

O veškerém dění v MŠ Vás budeme průběžně informovat na nástěnkách, formou rozhovorů, letáčků, webových stránek, prostřednictví e-mailů Vašich dětí.  Prosíme rodiče, aby je pravidelně sledovali. 

Uvítáme Vaše návrhy na společné činnosti s rodiči a dětmi, Vaše postřehy a připomínky sdělujte v učitelkám MŠ. 

Budeme mít radost, jestliže i Vy budete navazovat na činnosti v MŠ. Dejte nám vědět, co pokládáte za důležité. Při práci s Vašimi dětmi chceme být partnery. 

Všichni si přejeme, aby se Vaše děti ve školičce cítily co nejlépe, některé budou poprvé delší dobu bez přítomnosti těch nejbližších, proto se společně s Vámi budeme snažit, aby byl pro ně každý den zajímavý, pohodový a usměvavý. Společnými silami určitě dosáhneme toho, že Vaše dítě svůj každodenní pobyt v MŠ zvládne a vytěží z něho co nejvíce.

Kolektiv MŠ 

Vstup dítěte do mateřské školy

Vstup dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání a pro dítě  v ní začíná etapa života s mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova. Jako rodiče nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici.

Vaše dítě

 • si postupně vytváří důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí
 • se učí rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí
 • se učí novým pravidlům - například, že hračka nepatří jenom jemu, ale všem
 • se učí novému režimu dne

Malé rady, jak můžete své dítě podpořit a usnadnit mu přechod z rodiny do mateřské školy

 • Učit dítě jíst lžící a pít z hrníčku - samostatně u stolu
 • Učit dítě základům samostatnosti v oblékání
 • Učit dítě samostatnosti v udržování hygieny, mytí rukou mýdlem, samostatnému používání WC – bez potřeby plen
 • Učit dítě vydržet nějakou dobu bez rodičů
 • Dát dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám z nástupu do školky, a pomáhat mu vytvořit kladný vztah k MŠ (opatrně však zacházet s idealizováním školky a tím předcházet zklamání)
 • Plnit sliby – když řekneme, že přijdeme po obědě, přijít po obědě
 • Za pobyt ve školce neslibovat dětem materiální odměny (aspoň tak, aby se nestaly pravidlem)
 • Udělat si čas pro dítě na chvilku u hry, pohádky, písničky a podněcovat dítě ke slovnímu projevu – aby mluvilo, poslouchalo, soustředilo se, rozumělo.
 • Domluvit se s učitelkou o možnosti postupné adaptace dítěte, je-li to potřeba.

Těšíme se na Vás