Základní škola

Foto školy

Ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, děti pracují v méně stresujícím prostředí než je tomu ve velkých školách, všichni se navzájem dobře znají. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje učitelům využívat individuální přístup k žákům, mohou upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka. Jelikož jsou žáci při výuce některých předmětů spojeni s žáky jiného ročníku, jsou nuceni naučit se pracovat samostatně, což skýtá velkou výhodu pro jejich pozdější studium. Spojení ročníků napomáhá rovněž k vybudování kladného vztahu starších dětí k mladším spolužákům, k ohleduplnosti vůči nim. Daří se nám úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (kouření, šikana), snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu formou pohybových aktivit pravidelně zařazovaných do vyučovacích hodin ve spojení s osvojováním základních znalostí z oblasti zdravé výživy.

Pro výchovně vzdělávací práci v naší škole je charakteristické skupinové vyučování, uplatňujeme princip otevřené třídy. Do výuky zařazujeme velké množství celoškolních projektů, účastníme se i projektů mezinárodních. Jsme zapojeni do aktivity eTwinning - společenství evropských škol. Žáci jsou často vystaveni příležitostem ke spolupráci a učí se respektovat ostatní. Během pěti let školní docházky se všichni žáci věnují hře na flétnu v projektu Pískání pro radost. Okolní kopce a vrcholy hor zdoláváme v projektu pod názvem Beskydský chodníček s dětmi od 1. do 5. ročníku s přihlédnutím k jejich tělesné zdatnosti. Organizujeme tematicky zaměřené besedy, vycházky do přírody a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. 

Rozvíjíme jazykové kompetence

V 1. a 2. ročníku se učí anglickému jazyku ve školní družině formou kroužku, od 3. ročníku je výuka anglického jazyka povinná. Žáci si rozvíjejí své jazykové, komunikační schopnosti a dovednosti také prostřednictvím realizace mezinárodních projektů, které realizuje škola každoročně. Má tak již stálé partnerské školy v zahraničí. Pro upevnění a rozšíření jazykových kompetencí zařazují učitelé příležitostně minilekce CLIL AJ do nejazykových předmětů.

Spolupracujeme s okolními školami

Své zkušenosti sdílíme a obohacujeme prostřednictvím úzké spolupráce se školami z blízkého okolí. V současnosti máme uzavřená memoranda o spolupráci se čtyřmi z nich: se Základní školou a mateřskou školou Milíkov, p.o., se Základní školou a mateřskou školou s polským jazykem vyučovacím Bukovec, p.o., se Základní školou a mateřskou školou Písek, p.o. a se Základní školou a Mateřskou školou Písečná. p.o.

V rámci spolupráce každoročně realizujeme jazykové, tvořivé a polytechnické dílny, kde si žáci spolupracujících škol osvojují pravidla týmové spolupráce.

Zavádíme moderní technologie a inovace

Do výuky jsou pravidelně zařazovány moderní technologie. Žáci pracují s interaktivními tabulemi, které se nacházejí v každé kmenové třídě i odborné učebně. Informatická gramotnost je rozvíjena napříč všemi vyučovacími předměty i ve školní družině. Žáci pracují se stolními počítači v jazykové učebně a učí se pracovat i s iPady.

Foto interaktivní tabule

Od 1. ročníku mají žáci i jejich rodiče přístup do prostředí Microsoft Office 365. Každý žák má zde založenu emailovou schránku, kterou se učí plně využívat.

Rozvíjíme informatické a digitální myšlení

Základům programování se učí už i žáci 3. ročníku. Pomáhá jim v tom robotická myš jménem Colby. Žáci si vytvářejí bludiště a pomocí karet programují myšku k jeho zdolání – v cíli na ni čeká sýr. Pomocí barevných tlačítek žáci programují kroky, jak se má myš pohybovat.

Foto dětí se stavebnicí

K dalšímu vybavení školy sloužícímu pro výuku základů programování se řadí stavebnice Scottie Go! a LEGO WeDo, které se u žáků těší značné oblibě.

 V polytechnické učebně mají žáci možnost využívat i edukační elektronické stavebnice.

Foto dětí s elektronickou stavebnicí

 V polytechnické učebně mají žáci možnost využívat i edukační elektronické stavebnice.

Foto dětí se stavebnicí

Modernizujeme materiální vybavení školy

V roce 2019 došlo k rekonstrukci školy, od školního roku 2019/2020 jsou žákům základní školy ve vnitřních prostorách k dispozici dvě kmenové a tři odborné učebny: polytechnická, přírodovědná a učebna cizích jazyků. Vzhledem k proměnlivému počtu žáků a tříd základní školy lze polytechnickou učebnu v případě potřeby využít jako učebnu kmenovou.

Prostorové uspořádání učeben podporuje kooperativní učení. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, koberci a lavičkami, které jsou využívány pro práci v komunitních kruzích. Materiálně technické vybavení je účelně využíváno, je-li to možné, probíhá výuka v autentickém prostředí. Kromě učeben mají žáci nově k dispozici také knihovnu a čtenářský koutek.

Škola splňuje standard konektivity, připojení k internetu je možné ve všech prostorách školy.

Hygienické zázemí je zmodernizováno, dovybaveno.

Fotografie vnitřních i venkovních prostor školy naleznete zde.