Projekty

Školní a mezinárodní projekty realizované ve školním roce 2023/24

Naše škola se snaží zpestřit tradiční vyučování mimo jiné především projektovým vyučováním, které staví před žáky jeden či více konkrétních, smysluplných a reálných úkolů. Snažíme se, aby naši žáci pouze "nepřebírali" hotové poznatky z jednotlivých oborů, ale aby objevovali tyto poznatky sami, a to z důvodu potřeby. Projektové vyučování je přirozeným a nenásilným způsobem poznávání, respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte, nezatěžuje jeho psychiku. Pomáhá k pozitivnímu vývoji osobnosti dítěte, umožňuje mu získávat poznatky spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním. Do výuky zařazujeme nejen třídní a celoškolní projekty, ale rovněž projekty mezinárodní, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s našimi sousedními zeměmi a dalšími zeměmi EU a dovídají se o jejich odlišných kulturách, tradicích a zvycích.


Mezinárodní projekt eTwinning

Název projektu: Let's explore our landscape and learn outdoors (Ideas for outdoor education with ICT)

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2023
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2024

Projekt je zaměřen na nápady pro outdoorové vzdělávání s ICT, umožňuje žákům aktivně se podílet na plánování a realizaci vzdělávacích aktivit ve venkovním prostředí. Zaměřuje se na obohacení outdoorového vzdělávání na venkovských základních školách o nové myšlenky, na rozvoj dovedností efektivně využívat ICT ve venkovním vzdělávání, na probuzení ekologického uvědomění u žáků v místních a evropských komunitách. Žáci partnerských škol budou společně plánovat outdoorové aktivity a následně je realizovat ve svém okolí. Prostřednictvím společně navržených aktivit poznají okolí školy a seznámí se s různými aplikacemi užitečnými pro venkovní orientační běh a pobyt v přírodě. Výsledky své činnosti budou zveřejňovat a vyhodnocovat.


Projekt OP JAK​

Název projektu: OP JAK BUKOVEC ZŠ, MŠ a ŠD

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005335

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_002
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků
zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Předpokládané datum zahájení: 1. 8. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025


Projekt Erasmus+

Název projektu: Za zkvalitněním outdoorového vzdělávání

Programme : Erasmus+Call : 2023Round : Round 1Action type : Short-term projects for mobility of learners and staff in school education (KA122-SCH)

Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2024

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představuji názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážek názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. EU ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.


Školní projekty

  • Ovoce a zelenina do škol
  • Mléko do škol


Leták projektu doučování žáků škol

 


Od 1. 9. 2022  je naše škola zapojena do projektu „Místní akční plán pro ORP Jablunkov III" reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023094, jehož nositelem je Město Jablunkov. Projekt navazuje na „Místní akční plán pro ORP Jablunkov II". Realizace MAP III se plánuje na 15 měsíců a ukončen bude 30.11.2023. Cílem projektu je opět vzájemná spolupráce partnerů v území, ke zlepšení vzdělávání v mateřských a základních školách, ale také v neformálních organizacích a to na základě místní potřebnosti. Během projektu MAP III budou organizována různá metodická a diskuzní setkání pro pedagogy škol ORP Jablunkov (celkem 12 obcí), ale i pro ostatní aktéry vzdělávání v ORP Jablunkov - veřejnost, rodiče, neformální vzdělavatelé, zřizovatelé aj.

Naše škola byla zapojena do dotačního projektu „Místní akční plán pro ORP Jablunkov II" reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093. Projekt navazoval na dotační projekt  „Místní akční plán pro ORP Jablunkov", do kterého byla naše škola zapojena od roku 2015.

Přidáno 3. 2. 2023, autor: J4W Admin